Biện pháp xử lý “SV bán d..â..m” của Bộ GD-ĐT đã trải qua 3 đời bộ trưởng!

Thời sự

Có thể do cái GD-ĐT hiện nay có nhiều phốt nên vừa có dự thảo thông tư ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên kèm theo khung xử phạt sinh viên bán d..â.m, thì báo chí và cả các đại biểu QH, các quan chức liền đỗ hết lên đầu Bộ trường Phùng Xuân Nhạ mà thiếu tìm hiểu nó từ đâu và vì sao?

Ông Nguyễn Thiện Nhân thời còn làm Bộ trưởng Bộ giáo dục.

1. SAI TRÁI KHÔNG CHỈ MỘT MÌNH ANH PHÙNG XUÂN NHẠ!

* Từ ngày 13/08/2007, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã ban hành QĐ số 42/2007 với tiêu đề:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY
Phụ lục đính kèm QĐ, về hoạt động mại dâm, SV chỉ có 2 lần:

– Lần thứ nhất: đình chỉ học tập 1 năm học, – Lần thứ 2: Buộc thôi học.

* QĐ trên của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân vẫn cứ xài cho đến ngày 05/04/2016 Bộ trưởng GD-ĐT mới ban hành Thông tư số 10/2016/TT.

Thông tư nầy đã nâng hoạt động mại dâm của SV lên 4 lần: – Lần 1:khiển trách;

Lần 2: cảnh cáo, -Lần 3: đình chỉ có thời hạn, -Lần 4: buộc thôi học.

Thông tư nầy do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa ký thay Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Đây là thời điểm ông Phùng Xuân Nhạ chưa làm bộ trưởng GD-ĐT. Thời điểm nầy giao thời giữa 2 bộ trưởng nhưng cũng nên rành mạch:

– Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ được QH phê chuẩn làm Bộ trưởng GD-ĐT ngày 9/4/2016. Như vậy tất cả các QĐ pháp lý trước ngày 9/4/16 là của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (Thông tư số 10 nói trên ký ngày 05/04/2016).

– Và mới đây Bộ GD-ĐT có đưa dự thảo sửa đổi để lấy ý kiến, k biết sửa đổi ở điểm nào, nhưng phần bán dâm vẫn giữ 4 lần như Thông tư số 10, ngày 05/04/2016.
Tóm tắt như trên để thấy quan điểm, cách nhìn nhận, biện pháp xử lý “SV bán dâm” của Bộ GD-ĐT đã có 11 năm, qua 3 đời bộ trưởng!

2.CÒN AI BIẾT VỤ SV BÁN DÂM NGOÀI BỘ GD-ĐT?

– QĐ số 42, ngày 13/08/2007 của Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân có ghi các nơi nhận như sau:

Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Uỷ ban Văn hoá giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội;

– Ban Tuyên giáo Trung ương;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Các bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc CP;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam;

– Như Điều 3;

– Cục kiểm tra văn bản QPPL của Bộ Tư pháp;

– Công báo;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Lưu VT, Vụ: PC, CT HSSV.

* Còn Thông tư số 10, ngày 05/04/2016 có ghi các nơi nhận như sau:

Nơi nhận:

– Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng;

– Văn phòng Chính phủ;

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chủ tịch Nước;

– Ủy ban VH, GD, TN, TN&NĐ của QH;

– Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;

– Các bộ, ngành, cơ quan quản lý trường đại học;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Kiểm toán nhà nước;

– Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);

– Công báo;

– Như Điều 3 (để thực hiện);

– Các sở giáo dục và đào tạo;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ GD&ĐT;

– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ CTHSSV.

Thưa Quốc hội; Chủ tịch Nước; Chính phủ và các Bộ, ngành; Ban Tuyên giáo TW; UBND các tỉnh thành…

Các QĐ và Thông tư bán dâm nêu trên các vị nhận để bỏ sọt rác, để cân ký hay làm gì? Để rồi qua 11 năm (chuyện SV bán d..â.m), các đại biểu, các quan chức lại đùng đùng sát khí như thể mới phát hiện “chuyện tày trời” mà quên đi tính cộng đồng trách nhiệm?

3.VÀ BÁO CHÍ Ở ĐÂU 11 NĂM QUA?

Tính phát hiện, tính phản biện của báo chí về vụ “SV bán d..â.m” tôi sẽ trình bày trong bài khác, vì bài nầy đã quá dài!

*PS: Các bạn xem kỹ ảnh và các chú thích để hiểu câu chuyện “SV bán d..âm”

(FB Vinh Truong Quang)