Cập nhật: Bảng lương giáo viên mới nhất

Thời sự

Giáo viên đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập là viên chức theo quy định tại Luật Viên chức. Dưới đây là bảng lương, phụ cấp mới nhất đối với giảng viên, giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập, tính từ thời điểm tháng 7/2018.

Bảng lương giáo viên.

BẢNG LƯƠNG GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN MỚI NHẤT

BẢNG PHỤ CẤP ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN

(Đơn vị tính: 1000 đồng)

(Theo luatvietnam.vn)